Wydanie decyzji dot. transkrypcji aktów sporządzonych za granicą
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC-04  Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji dot. transkrypcji aktów sporządzonych za granicą
Podstawa prawna     
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r Nr 212 poz. 1264).
Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Art.104-113 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty   
„Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą"
Załączniki
• oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Do wglądu
• dokument stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty 
Opłata skarbowa

§  za wydaną decyzję – 50,00 zł

§  opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002 Termin i sposób załatwienia      Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy    Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie. *opłata skarbowa: nie pobiera się Uwagi    Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być: • osoba, której akt dotyczy • krewni, posiadający pełnomocnictwo Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w Jastrzębiu Zdroju

Pobierz wniosek