Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Zk-05  Strona: 1 / 1 

Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 241 z dnia 25 października 2004r., poz. 2416, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004r z późniejszymi zmianami). 

Wymagane dokumenty
Jeżeli zachodzi konieczność opieki nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia:
  – kserokopię dok. urzędowych stwierdzających datę urodzenia osoby wymagającej opieki
  – zaświadczenie właściwego burmistrza, wójta, prezydenta o wspólnym zamieszkaniu poborowego wraz z osobą wymagającą opieki
  – oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności jej sprawowania, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  – oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki bliższych lub równych wobec poborowego stopniem pokrewieństwa
Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji
 – zaświadczenie właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wspólnym zamieszkaniu poborowego z osobą wymagającą opieki
 – ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji 
 – oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 – oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby
Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenie sądu:
– prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki
 – inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony, pokój 309, budynek A, III piętro, telefon (032) 4785329

Opłaty
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia
Bezterminowo – podanie wnosi się do Prezydenta Miasta ( Prezydent Miasta wydaje decyzje ).

Tryb odwoławczy 
Zgodnie z ustawą 14 dni od wydania decyzji odwołanie kieruje się do Kolegium Odwoławczego Samorządowego w Katowicach 

Uwagi
Poborowy ubiegający się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny składa pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Ireneusz Zalasa
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba