Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-01-2014 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Ar 02-1   Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę 

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2013r., poz. 1409),

– art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267).

Ogólny opis

1.   Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

2.   W art. 29 prawa budowlanego wymienione są obiekty oraz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia ich wykonania właściwemu organowi.

3.   Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę (druk nr 1/Ar lub 1a/Ar do w/w karty     informacyjnej)

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk     nr 2/Ar  lub  3/Ar do w/w karty informacyjnej)

3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi     dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektanta o przynależności     do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu.
Projekt budowlany powinien zawierać:

a.   Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
Powyższego przepisu nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

b.   Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Powyższego przepisu nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

c.Stosownie do potrzeb:      

▪  Oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i  gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,    telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,                                                                                           ▪ Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną    zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

a.   W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

b.   Ponadto projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462).

4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z     przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu     zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym.

  5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony       odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 303, 304, 305, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119, 32 47-85-342, 32 47-85-313

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr  225 z 2006r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

·    od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł.

     za pozwolenie nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem      budowlanym:

·    budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za      każdy m2      powierzchni użytkowej – 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł.)

·    budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł.

·    innego budynku – 48,00 zł.

·    studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł.

·    budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł.

·   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,     cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi –     2143,00 zł.

·   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych     o długości do    1 kilometra – 105,00 zł

·    innych budowli – 155,00 zł

·    urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł

  • od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pozwolenie na budowę;

·    w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych       wskutek robót    górniczych( szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych

·    budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

  • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
  • budownictwa mieszkaniowego

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój)

Uwagi

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane; będącego członkiem izby budowlanej. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami):

1.   Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w "decyzji o warunkach zabudowy" lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt powinien zawierać:

·    projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie

·    projekt architektoniczno – budowlany

·    stosownie do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych

·   oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

·    w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

·   informację dotyczącą wpływu eksploatacji górniczej dla terenu, na którym planowana jest inwestycja.

2.    W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi instytucjami:

a. Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Adres: Al. Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój:

–    Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w zakresie wydania decyzji o wycince drzew i krzewów, pozwoleń wodno- prawnych, ochrony ujęć wody, uzgodnień inw. mogących pogorszyć stan środowiska, geologii, wydalanych zanieczyszczeń do atmosfer, tel. 32 47-85-208, 32 47-85-209,

–    Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – w zakresie uzgodnienia włączenia do dróg publicznych i placów, organizacji  ruchu – tel. 32 47-85-312,

b. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji – w zakresie bezkolizyjnego usytuowania obiektów i uzbroj. terenu, tel. 32 47-85-283,

c. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym lub z uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarno – higienicznych – w przypadkach innych inwest. Adres: ul. Bogumińska 2, Wodzisław Śl., tel. 32 455-44-75,

d. Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych – w zakresie wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz  rozwiązań  projektowych,

e. Rzeczoznawcą ds. BHP i ergonomii – dot. projektu obiektu będącego zakładem pracy,

f.  Śląskim Konserwatorem Zabytków – w odniesieniu do zabytków i stref ochrony konserwatorskiej, Adres: ul. Francuska 12, 40-015 Katowice,

g. TAURON  DYSTRYBUCJA  S.A. – zgoda  na  podłączenie  obiektu  do  sieci,  warunki  techniczne podłączenia i uzgodnienie rozwiązań sieci SN i NN – Biuro Obsługi klienta, ul. J. Kotucza 100, 44-200 Rybnik,

h. Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A.- zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne  podłączenia i uzgodnienie rozwiązań projektowych. Adres: ul. Podhalańska 7, Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47-16-777,

i.  Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy – w celu uzyskania zgody na  podłączenie obiektu do sieci, warunków technicznych podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych.  Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze oraz Rozdzielnia Gazu w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Goździków 1, tel. 32 473-02-00, 32 473-02-08

j.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.- w celu uzyskania zgody na podłączenie obiektu  do sieci, warunków technicznych  podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych. Adres: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 2, tel. 32 47-17- 680.

k. Telekomunikacją Polską S.A. Adres: – Pion Techniczny Obsługi klienta, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice.

Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej .

Pobierz wniosek