Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-11-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ar 01-1   Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

   

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r.   poz. 647 z późniejszymi zmianami),

– art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267).

Decyzja wymagana w przypadku braku planu miejscowego.

Wymagane dokumenty

1)   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (druk nr 1/Ar) lub

2)   Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (druk nr  2/Ar)

Załączniki do pkt.: 1 i 2:

    kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej, zawierającej    określenie granic terenu objętego wnioskiem i najbliższe otoczenie tego terenu (mapy można    uzyskać odpłatnie w Wydziale Geodezji i Kartografii w tutejszym Urzędzie Miasta):

a.   szkic orientacyjny (dla terenów górniczych) w skali 1:5000 (w oryginale) – 5 sztuk

b.   szkic orientacyjny (dla działek poza terenem górniczym) w skali 1:5000 (w oryginale) – 2 sztuki

c.   mapa zasadnicza w skali 1:1000 (w oryginale) – 2 sztuki, w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000

d.   wypis z ewidencji gruntów dla działek pod inwestycję i graniczących z inwestycją (kopia)

     warunki techniczne dotyczące zapewnienia dostawy mediów: 

a.  energii elektrycznej

b.  wody

c.  odbiorów ścieków

d.  gazu  itd. wg potrzeb

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 304, 305, III piętro, bud. B, tel.: 32 47-85-342, 32 47-85-313

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr  225 z 2006r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

·   za  wydanie decyzji o warunkach zabudowy/inwestycji celu publicznego – 107 zł

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji na budowę:

·   w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót  górniczych( szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych

·   budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

·         pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

·         budownictwa mieszkaniowego

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Wydanie warunków zabudowy:

1.     W terminie do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy bądź decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

2.     Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wydanie decyzji o ustaleniu decyzji lokalizacji celu publicznego:

1.   W terminie do 65 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzja o odmowie ustalenia ww. lokalizacji. Do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, organu który wydał decyzję(odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1. Inwestycje liniowe, gdzie jest duża ilość stron postępowania administracyjnego mogą powodować wydłużenie jego czasu trwania.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.