Wydanie decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
20-05-2014
 Wersja: 
1.7
 Karta informacyjna nr Sr 04  Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 2,3 art. 9 ust. 8, art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), oraz § 5.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r.( Dz. U z 2013r poz. 3) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010.183.1234).

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik nr 1 do karty Sr-04)

Załączniki

·         Dokumenty wymienione w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania  w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz. 3)oraz zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010.183.1234), (załączniki do karty Sr-04). 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                  

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze