Wydanie licencji na krajowy transport drogowy taksówką
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 08-2  Strona: 1 / 1 
Wydanie licencji na krajowy transport drogowy taksówką

Podstawa prawna

Art. 5 i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie licencji, który powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Załączniki:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności stwierdzające niekaralność osoby prowadzącej działalność gospodarczą;
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących kierowcy zawartych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania transportu taksówką (przerwa w wykonywaniu tej działalności z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy nie może być dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy);
 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania w stosunku do kierowców zawarte w przepisach i nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajności
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
 • dokument tożsamości osoby składającej wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

 • Opłata za wydanie licencji jest uzależniona od obszaru wykonywania działalności oraz okresu ważności licencji i zawiera się w przedziale od 200,00 do 450,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje licencję w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat
 2. Licencję wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla miejsca wykonywania działalności