Wydanie licencji na krajowy transport drogowy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 08-1  Strona: 1 / 1 
Wydanie licencji na krajowy transport drogowy

Podstawa prawna

Art. 5 i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie licencji, który powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Załączniki:

 • certyfikat kompetencji zawodowych;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności stwierdzające niekaralność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową;
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania w stosunku do kierowców zawarte w przepisach i nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska;
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
 • dokument tożsamości osoby składającej wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

 • opłata za wydanie licencji jest uzależniona od okresu ważności licencji i zawiera się w przedziale od 700,00 do 1000,00 zł. Opłata ulega powiększeniu za każdy kolejny pojazd zgłoszony do licencji o 1/10 opłaty należnej od danego rodzaju pojazdu

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje licencję w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat.
 2. Licencję wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
 3. Sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określają środki finansowe lub majątek w wysokości:

a) 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy;

b) 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy;

c) 50.000 euro przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 1. Posiadanie sytuacji finansowej, o której wyżej mowa potwierdza się:

1)     rocznym sprawozdaniem finansowym poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę;

2)     gwarancją bankową;

3)     ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

 1. Przy ocenie sytuacji finansowej, której mowa w pkt. 3 stosuje się kurs odpowiadający opublikowanemu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego