Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km-04  Strona: 1 / 1 
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy  

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.); § 16 ust. 1 – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek (drukowany dwustronnie)

Załączniki:

  • Aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy
  • dowód uiszczenia opłaty

Do wglądu

  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu
  • prawo jazdy

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 4785221; 32 4785218

Opłaty

Opłata administracyjna za międzynarodowe prawa jazdy – 35,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje dokument w ciągu trzech dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

  • Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą – jest ważne tylko z krajowym prawem jazdy.
  • Dokument wystawiany jest na 3 lata, a jeżeli ważność określonej kategorii krajowego prawa jazdy upływa wcześniej – z datą ważności najkrócej ważnej kategorii prawa jazdy.
  • Międzynarodowe prawo jazdy może być wydane niezależnie od miejsca zamieszkanie w każdym starostwie w Polsce po potwierdzeniu autentyczności krajowego prawa jazdy.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba