Wydanie zaświadczeń: o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego i zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070 
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
09-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ar-04  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczeń: o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego i zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa prawna

1) Wydanie zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –  celem legalizacji samowoli budowlanej:

– art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (j.t. z 2013r. Dz.U., poz. 1409),

2) Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

– art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267).

Wymagane dokumenty

1) Wydanie zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –     celem legalizacji samowoli budowlanej:

Wniosek (druk 1/Ar ) oraz:

2) Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Wniosek (druk 2/Ar)

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 303, 304, 305,  III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119,

32 47-85-342, 32 74-85-313

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 z 2006r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

·       za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Pobierz wniosek