Wydanie zaświadczenia na przewozy własne
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 08-6  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczenia na przewozy własne

Podstawa prawna

Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie licencji, który powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);.

Załączniki

 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania w stosunku do kierowców zawarte w przepisach i nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska;
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za wydanie zaświadczenia – 500,00 zł.;
 • za wydanie wypisu z zaświadczenia – 100,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Przewozem na potrzeby własne jest każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
  1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników;
  2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi;
  3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin
  4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 2. Zaświadczenie wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zaświadczenie wydaje się odrębnie na transport krajowy, a odrębnie na transport międzynarodowy.
 4. Zaświadczenie na transport krajowy wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, zaświadczenie na transport międzynarodowy – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Pobierz wniosek w formacie PDF.