Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-11-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ar 05  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali 

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 80, poz. 903, z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

·  Wniosek o wydanie zaświadczenia oraz w 3 egzemplarzach:

1.  Wyciąg z dokumentacji technicznej lub inwentaryzację lokalu wykonaną przez osobę uprawnioną (należy dołączyć kopię uprawnień oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwego samorządu zawodowego ), na której zaznaczyć należy lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi; w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym zaznaczeń należy dokonać na wyrysie z mapy zasadniczej,

2.   Określenie udziału procentowego wielkości lokali,

3.   Dane identyfikacyjne lokalu:

   – rok zakończenia budowy/przebudowy lokalu/zmiany sposobu użytkowania

   – określenie przeznaczenia lokalu (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub zmianą sposobu użytkowania)
   – rodzaj lokalu (dotychczasowy sposób użytkowania), położenie pomieszczeń przynależnych

   – adres lokalu i oznaczenie geodezyjne terenu – nazwę obrębu (numer arkusza mapy), numer działki

   – zestawienie powierzchni użytkowych.

   Gdy właściciel nie posiada wymaganej dokumentacji, opisanej powyżej w punkcie 3 kopie rysunków mogą być zastąpione:

– inwentaryzacją budowlaną wykonaną przez uprawnioną osobę zawierającą:

   a) rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych,

   b) przekrój,

   c) opis (w niezbędnym zakresie).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 303, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119.

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 z 2006r., poz. 1635 z  późniejszymi zmianami)

·       za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł                       

 (Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

        Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub jest od tych opłat zwolnione.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.