Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa  za granicą
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC-09  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa  za granicą
Podstawa prawna   
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264)
Art.. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty   
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą"
Do wglądu
w przypadku panny i kawalera
• dokument stwierdzający tożsamość
• odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza miastem Jastrzębie-Zdrój
• notatkę o urodzeniu – dla osób urodzonych w Jastrzębiu-Zdroju uzyskuje się na miejscu
w przypadku osób rozwiedzionych
• dokument stwierdzający tożsamość
• odpis skrócony aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza miastem Jastrzębie-Zdrój
• notatkę o urodzeniu – dla osób urodzonych w Jastrzębiu-Zdroju uzyskuje się na miejscu
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
w przypadku wdowców
• dokument stwierdzający tożsamość
• odpisy skróconego aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza miastem Jastrzębie-Zdrój
• notatkę o urodzeniu – dla osób urodzonych w Jastrzębiu-Zdroju uzyskuje się na miejscu
• odpis aktu zgonu współmałżonka
w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty   
Opłata skarbowa

§  za wydane zaświadczenie – 38,00 zł

§  opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia     
Od ręki

Tryb odwoławczy     
W przypadku pisemnego powiadomienia strony o odmowie wydania zaświadczenia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, wnioskodawca  może w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma zwrócić się do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.

Uwagi   
Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania.