Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-04-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-25  Strona: 1 / 1 

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Art.181 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm.), Uchwała Nr IV/32/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku – załącznik nr 1 do karty informacyjnej

Załączniki

  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z  dowodem opłaty za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia
  • zgoda organizatora imprezy

 

Dowód osobisty (do wglądu)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 117 B, tel. 32 4785356

Opłaty

Opłata przy odbiorze zezwolenia w wysokości 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń

Wpłata na konto:

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy

Złożone wnioski opiniowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma swoje posiedzenia 1 raz w miesiącu.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy