Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od  7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 30-04-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-24  Strona: 1 / 1 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Art.18 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm.), Uchwała Nr IV/32/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , Uchwała Nr XII/135/2007 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w mieście Jastrzębie Zdrój.

Wymagane dokumenty

Wcześniej pobrany, wypełniony czytelnie wniosek – załącznik nr 1 lub 2 do karty informacyjnej

Załączniki

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 117 B, tel. 32 47 85 356

Opłaty

Opłata przy odbiorze zezwolenia uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłata dla rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Wpłata na konto

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy

Złożone wnioski opiniowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma swoje posiedzenia 1 raz w miesiącu.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy