Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 08-4  Strona: 1 / 1 
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie  krajowym

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędną do wykonywania codziennych przewozów
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
 • cennik
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc
 • kserokopia licencji na transport drogowy

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
 • dokument tożsamości wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

 • Opłata za wydanie zezwolenia jest uzależniona od obszaru prowadzenia działalności i okresu ważności zezwolenia i zawiera się w przedziale od 100,00 do 700,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Zezwolenia udziela się na czas nie dłuższy niż 5 lat.
 2. Zezwolenie wydaje w zależności od zasięgu przewozów i siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:
  1. wójta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy;
  2. burmistrz lub prezydent miasta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej
  3. burmistrz albo prezydent miasta będącego siedzibą związku międzygminnego – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny
  4. prezydent miasta na prawach powiatu – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
  5. marszałek województwa – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa
  6. marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy – jeżeli linia komunikacyjnego wykracza poza obszar co najmniej jednego województwa.
 3. Uzyskanie zezwolenia na linię regularną musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Zezwolenie jest wydawane po wykonaniu analizy z uwzględnieniem zawartych w niej wniosków.

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.