Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr OŚ-22  Strona: 1 / 1 
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Podstawa prawna

Art. 71 oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227- z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

·         wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki zgodnie z art. 74 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i ust 2:

  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • karta informacyjna (charakterystykę przedsięwzięcia) zawierające dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 1 – w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
  • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • dla przedsięwzięć realizowanych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej zamiast kopii mapy ewidencyjnej , mapę sytuacyjno wysokościową.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 515 budynek A, tel. 032 4785323

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji – 205,00 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji Prezydenta Miasta w terminie wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Uwagi:

1Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu złożyć kartę informacyjną wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba