Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.8
 Karta informacyjna nr IKS-08-1  Strona: 1 / 1 
 Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

    

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.2010.127.857 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2013.595 ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.2013.267) oraz  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243.1449).

Wymagane dokumenty

Wniosek do Prezydenta  Miasta wraz z załącznikami:

  1. statut – 3 egzemplarze,
  2. listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
  3. informację o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna UM, parter pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział merytoryczny
Wydział Informacji, Kultury i Sportu,
pokój 206, budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 117

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia złożenia prawidłowego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Uwagi

Nie dotyczy