Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
28-02-2014
 Wersja: 
1.0
 Karta informacyjna nr GK-04  Strona: 1 / 1 

 

Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Odpadami, pok. 510B, tel. 32 47-85-395

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w kancelarii organu prowadzącego sprawę.

Decyzja wydawana jest w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.