Wydawanie decyzji – zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr IKS-07  Strona: 1 / 1 

 Wydawanie decyzji – zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t Dz. U. 2013.611)

Wymagane dokumenty

1.     W celu przeprowadzenia imprezy masowej, organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:

2.     Do wniosku, organizator załącza:

1.     Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

2.     Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

–    oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

–     oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

–    oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

–    informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

3.     Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

4.     Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

5.     Informację o:

–    liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

–    przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

–    liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

–    osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

6.     Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7.     Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

8.     Informację o powiadomieniu:

–    Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej.

–    Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

9.     Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

10.  Opinię właściwego miejscowo komendanta miejskiego Policji (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

11.  Opinię właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

12.  Opinię właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego) (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

13.  Opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

14.  Kserokopię polisy ubezpieczeniowej, w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny – na sumę gwarancyjną ustaloną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (oryginał do wglądu).

15.  Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

16.  Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

17.  Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Dokumenty określone w pkt. 3, 10-13 należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna Urzędu Miasta, parter pok. 020, budynek A
Wydział merytoryczny
Wydział Informacji, Kultury i Sportu,
pokój 206, budynek A, II piętro,
tel. 32 47 85 117

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 82,00 zł

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje do 7 dni przed planowaną imprezą masową.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Uwagi

Nie dotyczy