Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą jeżeli jednocześnie spełnione są wymagania: –	obszar udokumentowanego złoża nie przekracza 2 ha –	przewidywane roczne wydobycie nie przekroczy 20 000 m3
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr OŚ-14  Strona: 1 / 1 

Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą jeżeli jednocześnie spełnione są wymagania:

– obszar udokumentowanego złoża nie przekracza 2 ha

– przewidywane roczne wydobycie nie przekroczy 20 000 m3

– działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 2 – ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji wraz z załącznikami, spełniający wymogi art. 24 i 26 Prawa geologicznego i górniczego

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 515  budynek A, tel. 32 4785323

Opłaty

Opłata skarbowa za koncesję – 616,00 zł .

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

l  po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa

l  bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba