Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr OŚ-01  Strona: 1 / 1 
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t.Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

  • operat wodnoprawny opracowany zgodnie z art. 132 w/w ustawy w formie opisowej graficznej oraz na elektronicznych nośnikach danych.

·         decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

·         opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

·         projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego ( w przypadku piętrzenia wód powierzchniowych lub zależnego od siebie korzystania z wód przez kilka zakładów)

·         dokumentację hydrologiczną ( o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych)  w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego

·         zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych /oryginał/ (w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego).

 

W przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, do wniosku można dołączyć zamiast operatu wodnoprawnego projekt tych urządzeń, jeżeli odpowiada on wymaganiom operatu.

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zostanie podana do publicznej wiadomości (art.127 ust.6 ustawy prawo wodne).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok.514 budynek A  tel. 32 4785325

                                                              

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie pozwolenia – 217,00 zł

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

 

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy  – wydanie decyzji Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba