Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-07-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr G-05  Strona: 1 / 1 
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

 

1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

3.     Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / z ewidencji gruntów i budynków (załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty).

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Wydział Geodezji i Kartografii

Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. B-310, tel. 32/4785268, tel./fax  32/4785279

 

Opłaty

 

1.     Zamówione wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2.     Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.     Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

 

Termin i sposób załatwienia

 

1.     Pojedyncze wypisy lub wypisy i wyrysy – „od ręki”

2.     W przypadku dużego zakresu zamawianych informacji – do 7 dni

 

Tryb odwoławczy

 

1.     Na postanowienie w sprawie odmowy wydania wypisu / wyrysu przysługuje zażalenie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w terminie 7 dni od jego otrzymania.

2.     W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie do do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Uwagi

 

1.     w wypisach z rejestru gruntów / budynków / lokali o niepełnej treści pomija się dane osobowe dotyczące właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców.

2.     Wypisy z rejestru gruntów lub wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe wydaje się wyłącznie na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości / osoby, która wykaże interes prawny.

3.     Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępnia się nieodpłatnie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach szczególnych.

4.     Edytowalne wzory formularzy znajdują się na stronie GUGiK pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2014/wzory-zalacznikow-do-rozporzadzen