Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przetrzymywanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr OŚ-18  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przetrzymywanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

Podstawa prawna

Art. 64 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2013.627 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 roku  w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2011 roku Nr 173, poz. 1037).

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk nr 10/OŚ)

Załączniki(oryginały lub potwierdzone kopie)

  • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub
  • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub
  • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub
  • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 512 budynek A tel. 32 4785202

Opłaty

Opłata skarbowa: 

  • za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26,00 zł

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni – wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa , wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci . Wniosek dokonania wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.