Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Or-01  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu

 

Podstawa prawna   

Kodeks pracy, art. 125 a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 j.t. z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu (załącznik Nr 1)

Jednostka odpowiedzialna  

Wydział Organizacyjny – Referat Kadr pok. 121 A lub 122 A tel. (+ 48 32) 4785232 lub 247

Miejsce składania dokumentów   

Kadry Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 121 A lub 122 A

Opłaty   
Opłata skarbowa

• zwolnione z opłaty na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282)

Termin i sposób załatwienia   

Reguluje Kodeks postępowania administracyjnego

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni  (termin liczony od następnego dnia po złożeniu wniosku).

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Uwagi
Po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o wydanie zaświadczenia w Referacie Kadr 
jest on niezwłocznie rejestrowany w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.