Wydawanie zaświadczeń/decyzji Zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr PO-03-4  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zaświadczeń/decyzji
Zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z dnia 30 marca 2006 r.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (załącznik nr 1),

2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone przez pracownika upoważnionego do przyjmowania wniosku. (Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, pok. 206 budynek B tel. 32 47 85 327 i pok. 211 budynek B tel. 32 47 85 281 od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 – 15.30, czwartek od 7.30 – 17.00, piątek od 7.30 – 14.00

Opłaty

Za wniosek o zwrot podatku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosku: od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku  o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku, następuje w terminach:

Ø  od dnia 1 maja do dnia 31 maja – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie  od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

Ø  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 – Wydział Podatków i Opłat budynek B, II piętro, pokój 206.