Wydawanie zaświadczenia/decyzji
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-01-2  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zaświadczenia/decyzji

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


 

Podstawa prawna
Art. 306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty w oryginale
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (wzór wniosku załącznik nr 1).Rozpatrzeniu podlega również wniosek złożony w innej formie.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej, pok. 204, telefon 032 47 85 223
Opłaty
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie  21 zł  wnosi się w chwili składania wniosku na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002 
Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni wydanie zaświadczenia
Tryb odwoławczy
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba