Wydawanie zaświadczenia/postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych.
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr PO-01-1  Strona: 1 / 1 

 Wydawanie zaświadczenia/postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych.

Podstawa prawna

Art. 306 a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2012, poz. 749 ze zmianami).

Wymagane dokumenty w oryginale

Wniosek o wydanie zaświadczenia (załącznik nr 1)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, pok. 211 budynek B, Tel. 32 47 85 281 od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Termin i sposób załatwienia

Bez zwłoki nie później niż 7 dni

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 – Wydział Podatków i Opłat budynek B, II piętro, pokój 211