Wykonywanie czynności kontrolnych, planowanych i wnioskowanych
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-04-2010 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr KAW-01  Strona: 1 / 1 

Wykonywanie czynności kontrolnych, planowanych i wnioskowanych

 

Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. 
Procedury kontrolne związane z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli oraz postępowaniem pokontrolnym w jednostkach organizacyjnych Miasta
Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszony Komunikatem Ministra Finansów.  

Wymagane dokumenty
Wewnętrzna dokumentacja kontrolowanej jednostki – oryginał   

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ; Budynek A, V piętro, pok. 516, 517, 518  tel. 032 4785359, 4785328, 4785155.

Termin i sposób załatwienia
Termin określony na upoważnieniu do przeprowadzania czynności kontrolnych. Sporządzenie protokołu, notatki służbowej oraz wystąpienia pokontrolnego.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje. Kontrolowany ma prawo do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania protokołu.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Marszałek
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba