Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-11  Strona: 1 / 1 
 Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 1 i 1a oraz art. 15a  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz § 9 ust 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Art. 32 i 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”

Do wglądu

  • dowód osobisty
  • oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej

Wymeldowania dokonuje się:

–  osobiście

– przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu).

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Wymeldowania się z Jastrzębia-Zdroju można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego  miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 32 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu formalności związanych z wymeldowaniem osoba otrzyma nieodpłatnie poświadczenie wymeldowania z pobytu czasowego.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy