Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km-11-16  Strona: 1 / 1 
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Podstawa prawna

Art. 133 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., nr 30, poz. 151 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie prawa jazdy (drukowany dwustronnie)

Załączniki:

·         karta motorowerowa

·         pisemna zgoda rodzica lub opiekuna złożona w obecności pracownika w Wydziale Komunikacji (jeśli osoba składająca wniosek nie ukończyła 18. roku życia).

·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii AM, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

·         wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby

·         dowód uiszczenia opłaty 

Do wglądu

·         legitymacja szkolna lub dowód tymczasowy

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 4785221; 32 4785218

Opłaty

·         Opłata za prawo jazdy – 100,00 zł

·         opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Po sprawdzeniu dokumentów Wydział wysyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu. Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.

Uwagi

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1977r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM (przez osobę która nie ukończyła 18 roku życia) w przypadku utraty lub zagubienia karty motorowerowej będzie odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM.