Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km-03-5  Strona: 1 / 1 
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą 

Podstawa prawna

Art.14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30 poz. 151 ze zm.); § 5 ust.1 pkt. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012 r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą

Załączniki

 • wyraźną fotografię o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość  tej osoby,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek tłumaczenia prawa jazdy nie dotyczy nowego wzoru unijnego prawa jazdy).

Do wglądu

 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu
 • względnie karta pobytu
 • dotychczasowe prawo jazdy

Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 032 4785221; 032 4785218 – jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo-nie będące stroną konwencji o ruchu drogowym

Opłaty

za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł.

opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Po sprawdzeniu dokumentów Wydział przesyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu. Czas oczekiwania: od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Zagraniczne prawo jazdy ważne jest w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu w Polsce
 2. Jeżeli prawo jazdy wydane zostało przez państwo nie będące stroną konwencji o ruchu drogowym (np. USA) dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego. W tym celu Urząd generuje numer PKK, z którym należy się zgłosić do Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego.
 3. Wydając polskie prawo jazdy organ zatrzymuje zagraniczne prawo jazdy. 
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba