Wymiana wojskowego prawa jazdy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr Km-03-4  Strona: 1 / 1 
Wymiana wojskowego prawa jazdy

Podstawa prawna

Art.10 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30 poz. 151 ze zm.); § 8 ust. 1. pkt.4 – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 1005 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek wypełniony przez osobę starającą się o wymianę dokumentu (drukowany dwustronnie)

Załączniki w oryginale:

  • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość  tej osoby,
  • dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami oraz akta ewidencyjne kierowcy – przesłane z jednostki wojskowej, w której został wystawiony dokument
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

Do wglądu

  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, Tel.: 32 – 4785218; 32 – 4785221

Miejsce odbioru dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 – 4785218; 32 – 4785221

Opłaty

Opłata administracyjna

  • za prawo jazdy – 100,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy -0,50 zł

Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu dokumentów z jednostki wojskowej i ich sprawdzeniu Wydział przesyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu.

Czas oczekiwania: ok. 1 miesiąc.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

  1. Dokument potwierdzający nabycie uprawnień do kierowania pojazdem żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej wydaje dowódca jednostki, w której odbywa on służbę. Dokument ma kształt pozwolenia do kierowania pojazdem i jest wystawiany na okres nie przekraczający jednego roku.
  2. Po zakończeniu służby wojskowej pozwolenie może być wymienione na prawo jazdy w urzędzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania strony.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub Wydziale prowadzącym sprawę.