Wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
07-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr GM – 06  Strona: 1 / 1 
Wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
Podstawa prawna   
Kodeks cywilny art. 6882
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.05.31.266);
Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Wymagane dokumenty   
Wniosek o wydanie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego

Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 214A, tel. 32 4785 214

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
14 dni

 

Uwagi

Zgodnie z § 14 załącznika do Uchwały Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie – Zdrój;

1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta Jastrzębie – Zdrój mogą być podnajmowane wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

2. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego następuje w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w związku z sytuacją życiową (m.in.: najemca znalazł pracę poza miejscem zamieszkania) lub zdrowotną najemcy (m.in. najemca leczy się poza miejscem zamieszkania) lub w inny sposób udokumentuje potrzebę opuszczenia lokalu.

3. Konieczność czasowego zamieszkania poza mieszkaniem, którego osoba jest najemcą powinna być udokumentowana poprzez przedstawienie umowy o pracę, zaświadczenia od lekarza itp.

4. Zgoda na podnajem może być wydana wyłącznie w przypadkach, gdy najemca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu i nie występują zaległości w opłatach za wynajem lokalu.

5. Wyrażenie zgody na podnajem następuje na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres 6 miesięcy. Łączny okres podnajmu nie może przekroczyć 2 lat.

6. Lokale socjalne podlegają podnajmie zgodnie z ust 2.

Tryb odwoławczy    Nie przysługuje

Pobierz wniosek w formacie PDF.