Wyrejestrowanie pojazdu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Km 02-7  Strona: 1 / 1 
Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna

Art.79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137); § 15 rozporządzenia MI z dn. 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

 • dowód rejestracyjny lub decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • tablice rejestracyjne
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)

ponadto w przypadku:

 • przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów – zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • kradzieży – oświadczenie i zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży wydane przez Policję lub postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ,
 • wywozu pojazdu z kraju – dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie o zbyciu pojazdu lub kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację za granicą,
 • zniszczenia lub kasacji za granicą – dokumenty potwierdzające ten fakt,
 • trwałej i zupełnej utraty pojazdu – dokumenty potwierdzające ten fakt i dowód wniesienia opłaty na rzecz gminy.

Do wglądu :

 • dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata skarbowa

 • za wydanie decyzji – 10,00 zł.

Opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie (tylko w przypadku wyrejestrowania z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu)

 • od motoroweru – 2897,42 zł.
 • od motocykla lub przyczepy – 2924,42 zł.
 • od pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 tony włącznie i ciągnika rolniczego – 3032,42 zł.
 • od pojazdu samochodowego o dmc powyżej 3,5 tony – 3140,42 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie
 2. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

a.     odzyskanego po kradzieży

b.    zabytkowego

c.     mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

d.    ciągnika i przyczepy rolniczej

e.     wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, jeżeli pojazd został zbyty za granicę lub zarejestrowany za granicą.