Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr M-03  Strona: 1 / 1 

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta

Podstawa prawna

Dział III, rozdz. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

1)    Wniosek Prezydenta Miasta o nabycie nieruchomości na cele publiczne.

2)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020 A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 418, 416

tel. 32 47-85-189, kierownik referatu tel. 32 47-85-272

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwiania

1)    Rokowania o nabycie nieruchomości w drodze umowy.

2)    W przypadku braku zgody na zbycie – wniosek do Wojewody Śląskiego o wyznaczenie organu  właściwego do prowadzenia postępowania, który wyznacza dwumiesięczny termin do zawarcia umowy.

3)    Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego po bezskutecznym upłynięciu wyznaczonego terminu.

4)    Wydanie przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej decyzji
o wywłaszczeniu nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy: ok. 1 roku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba