Załatwianie spraw z zakresu podatków i opłat Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych- wnioski w sprawach – ulg (umorzeń, odroczeń, zwolnień)
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr PO-02-4  Strona: 1 / 1 

Załatwianie spraw z zakresu podatków i opłat
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych- wnioski w sprawach – ulg (umorzeń, odroczeń, zwolnień)

 

Podstawa prawna

Art. 67a, 67b, 67c,  ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr z 2012, poz. 749 ze zmianami); ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59 z 2007 roku, poz. 404)

Wymagane dokumenty w oryginale

1.     Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku lub opłaty,

2.     Informacja o pomocy publicznej, otrzymanej w ciągu roku w którym złożono wniosek oraz dwóch lat poprzednich, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.Nr 173 z 6 sierpnia 2004 r., poz. 1807)

3.     Wniosek (podanie) o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, zaległości, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej), musi być uzasadniony, zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika jego ważny interes lub ważny interes publiczny.

4.     Załączniki:

§     Inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej  na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Referat Podatków i Opłat, pok. 211 budynek B tel. 032 47 85 281 i pok. 212 budynek B,  tel. 032 47 85 293 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 – 15.30, w czwartki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00 

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki – nie później niż do 1 miesiąc (w sprawach szczególnie skomplikowanych  do 2 miesięcy).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta, sekretariacie wydziału lub biurze prowadzącym sprawę.