Załatwianie spraw z zakresu podatków i opłat Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr PO-02-3  Strona: 1 / 1 

Załatwianie spraw z zakresu podatków i opłat
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)


Podstawa prawna

Art. 48 § 1, § 3 oraz art. 67a, 67b, 67c,  ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2012, poz. 749 ze zmianami); ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59 z 2007 roku, poz. 404). Zarządzenie Nr Or.IV.0151-252/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie określania procedury udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wymagane dokumenty w oryginale

Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku lub opłaty           

Informacja o pomocy publicznej, otrzymanej w ciągu roku w którym złożono  wniosek oraz dwóch lat poprzednich, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 173 z 6 sierpnia 2004 r., poz. 1807).

Wniosek (podanie) o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, zaległości, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej), musi być uzasadniony, zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika jego ważny interes lub ważny interes publiczny.

Załączniki:

·         sprawozdanie finansowe,

·         bilans,

·         specyfikacja zobowiązań i należności,

·         kopia planu finansowego

·         kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,

·         kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno – prawnych (US, ZUS),

·         kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,

·         kopia ewentualnych programów naprawczych,

·         inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat

Referat Podatków i Opłat, pok. 211 budynek B tel. 32 47 85 281 i pok. 212 budynek B, tel. 32 47 85 293 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 – 15.30, w czwartki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00 

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji).

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych  dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta, sekretariacie wydziału lub biurze prowadzącym sprawę.