Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-08  Strona: 1 / 1 
 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz § 16 i  § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty

  • Paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości cudzoziemca

Zameldowania dokonuje się ustnie w tutejszym Urzędzie, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

 

Do wglądu

  • oryginał lub uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
  • dowód osobisty właściciela lub osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 32 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu zameldowania cudzoziemiec otrzyma nieodpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy