Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-07  Strona: 1 / 1 

 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy

Podstawa prawna

Art. 24 ust 1, 2 i 3  oraz art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz § 13, 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” lub odpowiednio „Zgłoszenie pobytu stałego”

  • paszport, karta pobytu, karta obywatela Unii Europejskiej, oryginał zezwolenia na osiedlenie się lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, wiza

Do wglądu

  • oryginał lub uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
  • potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu na druku meldunkowym z oznaczeniem daty jego złożenia
  • dowód osobisty właściciela lub osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 32 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu zameldowania cudzoziemiec otrzyma nieodpłatnie poświadczenie o zameldowaniu

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy