Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-06  Strona: 1 / 1 

 Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
§ 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Art. 32 i 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”

1.     dowód osobisty wraz z oryginałem poświadczenia zameldowania na pobyt stały (w przypadku braku adnotacji w dowodzie osobistym)

2.     oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały – w przypadku osoby niepełnoletniej

Do wglądu

  • oryginał lub uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
  • potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu na druku meldunkowym z oznaczeniem daty jego złożenia
  • dowód osobisty właściciela lub osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu.

 

Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.

Zameldowania dokonuje się:

–  osobiście

– przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu).

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój
Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 32 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu zameldowania osoba otrzyma nieodpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy