Zameldowanie na pobyt stały
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-04  Strona: 1 / 1 
 Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15a ustawy dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz § 2, i 3, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Art. 32 i 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”

Załączniki

  • oryginał zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – nie dotyczy osób dokonujących przemeldowania na terenie Jastrzębia Zdroju
  • oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej
  • dowód osobisty

Do wglądu

  • oryginał lub uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
  • potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu na druku meldunkowym z oznaczeniem daty jego złożenia
  • dowód osobisty właściciela lub osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu

Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.

Wymeldowania dokonuje się:

–  osobiście

– przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu).

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Istnieje również możliwość zameldowania się na pobyt stały w Jastrzębiu-Zdroju z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 32 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu zameldowania osoba otrzyma nieodpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy