Zamówienie publiczne
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-01-2009 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr GM – 08  Strona: 1 / 1 
Zamówienie publiczne
Podstawa prawna
I.  Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.), 
Rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151-438/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
II.  Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151-196/2007 z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO,
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 
Wymagane dokumenty
I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
   Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:
    Zgodnie z zapisami zaproszenia do złożenia ofert cenowych
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej; tel. 032 4785188; fax. 032 4785143; pokój 213 A
Opłaty
I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
Opłata pobierana jest w zależności od ilości stron składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:
    Brak opłat.
Termin i sposób załatwienia
I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
   Niezwłocznie z uwzględnieniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:
    Niezwłocznie
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Joanna Cisek
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba