Zatwierdzanie dokumentacji: –	geologicznej złóż kopalin nie objętych własnością górniczą na powierzchni nie przekraczającej 2ha i przewidywanym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070 
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr OŚ-16  Strona: 1 / 1 

Zatwierdzanie dokumentacji:

           geologicznej złóż kopalin nie objętych własnością górniczą na powierzchni nie przekraczającej 2ha i przewidywanym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3

          hydrogeologicznej

          geologiczno – inżynierskiej

 

Przyjmowanie dokumentacji:

          innej niż w/w

Podstawa prawna

Art.93 ust.2,ust.7 art. 161 ust.2  ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z  2011 roku Nr 163, poz.981 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2011 roku Nr 291, poz. 1714).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011 roku Nr 282, poz. 1656).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji
  • Dokumentacja geologiczna złóż kopalin, hydrogeologiczna, geologiczno – inżynierska w 4 egzemplarzach -oryginał oraz w postaci dokumentu elektronicznego lub inna dokumentacja w 3 egzemplarzach-oryginał.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 512 budynek A tel. 032 4785202

Opłaty

Za wydanie decyzji – 10,0 zł

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy. Decyzja Prezydenta Miasta.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba