Zatwierdzanie projektów prac geologicznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr OŚ-15  Strona: 1 / 1 
Zatwierdzanie projektów prac geologicznych

Podstawa prawna

Art. 80 ust.1, art. 161 ust.2 – ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.(Dz. U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 roku Nr 288, poz. 1696).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Załączniki

·         2 egzemplarze projektu robót geologicznych – oryginał

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok.512 budynek A tel. 32 4785202

Opłaty

Za wydanie decyzji – 10,0 zł

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy. Decyzja Prezydenta Miasta.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba