Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC- 14  Strona: 1 / 1 
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Podstawa prawna   
Art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami);

Art. 12, art.53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264)

Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty   
  
W przypadku panny i kawalera:
• odpisy skrócone aktu urodzenia

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość
w przypadku osób rozwiedzionych
• odpisy skrócone aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość
w przypadku wdowców
• odpisy skrócone aktu urodzenia
• odpis aktu zgonu współmałżonka
Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość, w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu
w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
Do wglądu
dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty     
Opłata skarbowa

§  za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

§  opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia   
Od ręki

Tryb odwoławczy    
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub o odmowie wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia osoby mogą zwrócić się do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w terminie 14 dni z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałej sytuacji.

Uwagi  
Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju. Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
Zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc od złożenia dokumentów w USC i podpisania zapewniania o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ( w dniu ślubu), wymagana jest obecność dwóch pełnoletnich świadków. Świadkowie muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba