Zawieranie umów (najmu dzierżawy) – dzierżawa gruntu czasowo przeznaczonego na cele rolne
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr M-13-3  Strona: 1 / 1 


Zawieranie umów (najmu dzierżawy) – dzierżawa gruntu czasowo przeznaczonego na cele rolne

Podstawa prawna

·          Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

·          Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

·          Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

·          Zarządzenie Nr Or.IV.0050.519.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego użytków rolnych i gruntów czasowo wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

·          Zarządzenie Nr Or.IV.0050.520.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego użytków rolnych i gruntów czasowo wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek strony.

2)    Mapa geodezyjna z zaznaczeniem terenu wnioskowanego o dzierżawę.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020A).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 405, 416

tel. 32 47-85-122, kierownik referatu tel.: 32 47-85-272.

Opłaty

Przyjęto roczną stawkę czynszu dzierżawnego gruntów mienia gminnego stanowiących w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta zasoby budowlane – niezainwestowane czasowo wykorzystywane na cele rolne w wysokości, jak za użytki rolne klasy IIIb + podatek VAT
w wysokości określonej stosownymi przepisami prawa.

 

GRUNTY STANOWIĄCE ZASOBY BUDOWLANE

klasa

ilość ziarna żyta/ha

średnia cena skupu żyta

wartość czynszu dzierżawnego za 1 ha

IIIb

2,5 q

69,28 zł

173,20 zł

 

Wartość wyżej określonych ilości ziarna żyta została ustalona przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Termin i sposób załatwiania

1)    Podjęcie decyzji przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2)    Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej występuje o zgodę do Wojewody Śląskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

3)    Podpisanie umowy dzierżawy.

Termin realizacji około 6 tygodni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.