Zawieranie umów (najmu dzierżawy)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 15-01-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr M-13-1  Strona: 1 / 1 

Zawieranie umów (najmu dzierżawy)

Podstawa prawna

·          Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

·          Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

·          Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

·          Zarządzenie Nr Or.IV.0151-569/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia podziału Miasta Jastrzębie Zdrój na strefy stosowania stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Miasta Jastrzębie Zdrój zabudowane obiektami handlowymi.

·          Zarządzenie Nr Or.IV.0050.522.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

·          Zarządzenie Nr Or.IV.0050.521.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek strony.

2)    Mapa geodezyjna z zaznaczeniem terenu wnioskowanego o dzierżawę.

3)    W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej bądź aktualny odpis KRS oraz w przypadku dzierżawy gruntu, na którym stoi obiekt stanowiący własność osoby fizycznej – kserokopia umowy kupna-sprzedaży tego obiektu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 405, 416

tel. 32 47-85-122, kierownik referatu tel.: 32 47-85-272.

 

Opłaty

Czynsz za dzierżawę gruntu mienia gminnego bądź Skarbu Państwa poza pasami drogowymi obliczany jest wg następujących stawek:

 

Stawki roczne w wysokości określonej poniżej za dzierżawę na następujące cele:

1.     uprawy warzywno-kwiatowe o powierzchni do 500 m2 włącznie                80,00 zł ryczałt

2.     uprawy warzywno-kwiatowe o powierzchni powyżej 500 m2                   100,00 zł ryczałt

3.     uprawy warzywno-kwiatowe w zorganizowanych kompleksach

(kompleks przy Zakładzie Karnym w Szerokiej)              0,21 zł/m2

4.     poprawienie funkcjonalności działek budowlanych:

a.     teren otwarty                    1,45 zł/m2

b.    teren ogrodzony                2,30 zł/m2

 

Stawki miesięczne w wysokości określonej poniżej za dzierżawę na następujące cele:

1.     lokalizacja pawilonów handlowych:

I strefa                                                                                          12,70 zł/m2

II strefa                                                                                         11,00 zł/m2

III strefa                                                                                        10,00 zł/m2

2.     działalność sezonowa:

a.     letnie kawiarenki                                                                        4,50 zł/m2

b.    ekspozycja towarów przed pawilonami handlowymi                     5,60 zł/m2

3.     parkingi komercyjne (przed obiektami usługowo-handlowymi)                  2,00 zł/m2

4.     parkingi niekomercyjne (pozostałe miejsca parkingowe)                          1,50 zł/m2

5.     drogi dojazdowe                                                                                   1,30 zł/m2

6.     czasowe prowadzenie prac budowlanych                                                0,15 zł/m2

7.     zaplecza budowlane                                                                              1,90 zł/m2

8.     place składowe materiałów budowlanych wykorzystywanych do

produkcji przemysłowej                                                                         2,50 zł/m2

9.     place pod ustawienie kontenerów na śmieci                                            1,35 zł/m2

10.  lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej:

a.     przepompownie ścieków                                                           1,80 zł/m2

b.    stacje transformatorowe                                                            4,50 zł/m2

c.     kontenery telekomunikacyjne                                                   17,30 zł/m2

11.  garaże                                                                                                  2,30 zł/m2

12.  skup złomu                                                                                           0,75 zł/m2

13.  powierzchnia przynależna gruntu, niezbędna do obsługi

pawilonów przy ulicy Północnej                                                              2,50 zł/m2

14.  wystawy nagrobków, kwiatów oraz innych akcesoriów cmentarnych

i pogrzebowych                                                                                     7,70 zł/m2

 

Przyjęto również stawkę miesięczną w wysokości 27,00 zł/m2 za dzierżawę usytuowanych na gruncie mienia gminnego bądź Skarbu Państwa poza pasami drogowymi reklam oraz ustalono zasady postępowania w sprawach ich lokalizacji i pobierania opłat o następującej treści:

1.     Lokalizacja reklamy wymaga uzyskania przedwstępnej umowy dzierżawy (w przypadku lokalizacji reklamy wymagającej zgłoszenia robót budowlanych bądź uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane), której jednorazową opłatę z tytułu jej zawarcia ustala się na kwotę w wysokości 200,00 zł oraz następnie umowy dzierżawy gruntu.

2.     Opłaty za umieszczanie reklam naliczane będą od jednego metra kwadratowego powierzchni reklamy, w przypadku reklamy wielostronnej opłacie podlega każda jej strona osobno.

3.     W przypadku zawarcia umowy dzierżawy na okres krótszy niż 1 miesiąc ustala się dzienną stawkę dzierżawy jako iloraz stawki miesięcznej przez 30 dni.

 

Termin i sposób załatwiania

1)     Podjęcie decyzji przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Jastrzębie-Zdrój.

2)     Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej występuje o zgodę do Wojewody Śląskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

3)     Podpisanie umowy dzierżawy.

Termin realizacji około 6 tygodni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.