Zbywanie nieruchomości Gminy w drodze przetargu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Data aktualizacji 
14-01-2014
Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr M-08 Strona: 1 / 1 

Zbywanie nieruchomości Gminy w drodze przetargu

Podstawa prawna

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-14/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi, obejmującymi mienie nieruchome stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój i Skarbu Państwa z późniejszymi zmianami.

 

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek o nabycie nieruchomości lub działanie z urzędu.

2)    Zgoda Prezydenta Miasta na zbycie nieruchomości.

3)    Uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 417, 416
tel. 32 47-85-273, kierownik referatu tel. 32 47-85-272.

 

Opłaty

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe uiszczane w formie jednorazowej.

 

Termin i sposób załatwiania

1)    Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

2)    Podjęcie decyzji przez Prezydenta Miasta.

3)    Podjęcie uchwały przez  Radę Miasta.

4)    Wycena nieruchomości.

5)    Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

6)    Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.

7)    Osoba przystępująca do przetargu winna spełnić warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

8)    Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Łączny termin wynosi ok. 10 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości zbycia nieruchomości udzielana jest w terminie 45 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac geodezyjnych termin ulega wydłużeniu o czas trwania tych prac.

 

Tryb odwoławczy

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba