Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr M-9  Strona: 1 / 1 

Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu

Podstawa prawna

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-14/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi, obejmującymi mienie nieruchome stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój i Skarbu Państwa z późniejszymi zmianami.

 

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek o nabycie nieruchomości lub działanie z urzędu.

2)    Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 416, 417

tel. 32 47-85-273, kierownik referatu tel. 32 47-85-272

 

Opłaty

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe uiszczane w formie jednorazowej.

 

Termin i sposób załatwiania

1)    Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

2)    Wycena nieruchomości.

3)    Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej występuje do Wojewody Śląskiego o zgodę na zbycie nieruchomości.

4)    Wydanie Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie zbycia nieruchomości.

5)  Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

6)    Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.

7) Osoba przystępująca do przetargu winna spełnić warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

8)    Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Łączny termin wynosi ok. 12 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości zbycia nieruchomości udzielana jest w terminie 60 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac geodezyjnych termin ulega wydłużeniu o czas trwania tych prac.

 

Tryb odwoławczy

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba