Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr IKI-01  Strona: 1 / 1 

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.260).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie określenia warunków udzielania

     zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140. Poz. 1481)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409.)
4. Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267),

5. Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr LVII/721/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

6. Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

1. Wniosek (zał. Nr 1) do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który składa Inwestor lub działający z jego upoważnienia Projektant, zawierający:

  • imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie,
  • nazwa drogi (ulicy), miejscowości,
  • rodzaj urządzenia projektowanego w pasie drogowym,
  • wyszczególnienie działek stanowiących pas drogowy w których planuje się lokalizację urządzenia o których mowa wyżej

2. Do wniosku należy dołączyć:

  • mapę do celów projektowych podpisaną przez projektanta w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z naniesioną nakładką ewidencji, uzbrojenia oraz wrysowaną lokalizacją urządzenia,
  • wypisy z rejestru gruntów,
  • upoważnienie i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku z upoważnienia Inwestora

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 132 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – pokój 512B

Opłaty

1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku z upoważnienia Inwestora wynosi 17zł

2. Opłatę należy przekazać przelewem na konto Urzędu Miasta, podane w treści pobranego wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego, pok. Nr 20.

Informacje dodatkowe:

1. Urządzenia, o których mowa, zgodnie z prawem budowlanym objęte są obowiązkiem uzyskania     pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Wydziale Architektury tut. Urzędu Miasta.

2. Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta